.

Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.gTen Have Advies is een landelijk werkend onafhankelijk adviesbureau voor advisering op het gebied van onroerende zaken, overwegend met een juridische component. De opdrachtgevers zijn overwegend overheidsorganen (gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries) en voorts projectontwikkelaars, andere professionele vastgoedontwikkelaars en natuurorganisaties.
Mr. Tineke ten Have was in enkele gevallen na benoeming door rechtbanken aangewezen als erfpachtdeskundige.
In voorkomende (meer incidentele) gevallen adviseert Ten Have Advies ook particulieren over vastgoed gerelateerde vraagstellingen, tenzij Ten Have Advies in het betrokken gebied al werkzaamheden verricht voor overheidsorganen.

De advisering van Ten Have Advies richt zich op verwerving van onroerende zaken op basis van schadeloosstelling volgens de Onteigeningswet en op vragen die samenhangen met ruimtelijke ontwikkelingsplannen, zoals waarderen van ruwe bouwgrond en de waardering van het zakelijk recht van erfpacht.

Voor planontwikkelingen voert Ten Have Advies risicoanalyses planschade uit. Voorts adviseert Ten Have Advies in een groot aantal gemeenten over individuele aanvragen om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening en over nadeelcompensatie.

Daarnaast richt het adviesbureau zich op taxaties ten behoeve van herontwikkeling of  andere planontwikkeling, van agrarische onroerende zaken, bedrijfsmatig onroerend goed en op de waardering van incourante onroerende zaken.
Voorbeelden van taxaties van incourante onroerende zaken zijn de waardering van water met de toekomstige bestemming woningbouw en andere specifieke locatieontwikkelingen, proefboerderijen en proefstations, los- en laadhavens, jachthavens, golfterreinen, volkstuincomplexen, terreinen voor defensiedoeleinden, herontwikkelingslocaties et cetera.

Ten Have Advies is in uiteenlopende situaties als arbiter c.q. deskundige betrokken bij arbitrages of bindende advisering inzake de waardering van onroerend goed, over de hoogte van de canon in geval van erfpacht of over de huur- of pachtsom in geval van huur of pacht. Deze expertise betreft ook andere geschillen die verband houden met onroerende zaken.

Naast advisering voor genoemde diverse opdrachtgevers – veelal overheidsinstanties – levert Ten Have Advies vanuit juridische en taxatietechnische expertise bijdragen aan diverse opleidingsprogramma’s  voor vastgoeddeskundigen.
Als voorbeeld noemen wij de opleidingen via Berghauser Pont Academy, SCOBE (Masterclass in planeconomie en Vastgoedontwikkeling) en de Amsterdam School of Real Estate.

Ten Have Advies biedt incompany workshops over diverse onderwerpen – zoals voor rechtsbijstandsverzekeraars – zowel in de vorm van een basiscursus als in de vorm van een actualiteitencollege waar de door de deelnemers ingebrachte praktijkcasussen centraal staan. Deze casussen worden belicht aan de hand van actuele voorbeelden onder verwijzing naar relevante actuele jurisprudentie en op basis van diverse taxatiebenaderingen.

Ten Have Advies publiceert via diverse uitgevers. De auteursbijdragen betreffen geannoteerde bewerkingen van jurisprudentie naast artikelen over planschade, onteigening, verwerving en waardebepaling. Vanuit de auteursbijdragen hebben deze onderwerpen centraal gestaan tijdens diverse seminars, waar Ten Have Advies vanuit een theoretische inleiding de collegestof toegankelijk maakt aan de hand van praktijkcasussen.
Voor het tijdschrift Grondzaken in de Praktijk (uitgever SDU) voert Tineke ten Have Advies de eind- en hoofdredactie. Tineke ten Have is vaste redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten (JG, uitgever SDU)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer weten, klik hier.


Site ontworpen en onderhouden door Kapsenberg Design